Trang Chủ Dự Án Công trình bảo hiểm xã hội thị xã Gia Nghĩa - ĐakNông

Tên công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa

Hạng mục: Thi công ép 3 tim cọc thử, chất tải thử tĩnh và cho ra báo cáo kết quả 3 tim cọc thử.

Ép cọc đại trà: 130 tim, cọc BTCT 250x250 mác 250, tải ép Pmax: 80 tấn.

Thời gian thi công: 21 tháng 12 năm 2013 đến ngày 25 tháng 01 năm 2013

Sau đây là một số hình ảnh thi công:

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy