Trang Chủ Dự Án Công trình bảo hiểm xã hội thị xã Gia Nghĩa - ĐakNông
Tên công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa
Hạng mục: Thi công ép 3 tim cọc thử, chất tải thử tĩnh và cho ra báo cáo kết quả 3 tim cọc thử.
Ép cọc đại trà: 130 tim, cọc BTCT 250x250 mác 250, tải ép Pmax : 80 tấn.
Thời gian thi công: 21 tháng 12 năm 2013 đến ngày 25 tháng 01 năm 2013

Sau đây là một số hình ảnh thi công

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy