Trang Chủ Dự Án Công trình nhà máy giấy VinaKraft
 
Công trình: Nhà Máy Giấy VinaKraft
 
Địa điểm: D - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
 
Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen và hệ giằng chống
 
 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy