Trang Chủ Dự Án Công trình Nhà học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM
Công trình: Nhà học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM
 
Hạng mục: Cho thuê, đóng, nhổ cừ thép Larsen và cho thuê lắp đặt, tháo dỡ hệ Shoring Kingpost
 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Hiệp Hoà
 
Khởi công: 18/04/2016]
 
 
 
 
  
 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy